Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

powrót

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

 1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie może być przyznane, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu, o dofinansowanie nabycia którego dana osoba wnioskuje. Wniosek o dofinansowanie musi być złożony na piśmie do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer PESEL – w przypadku jego nadania,
 3. przedmiot dofinansowania,
 4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. A w przypadku wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ponadto:
 6. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 7. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 8. przewidywany koszt realizacji zadania,

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię orzeczenia o niepełnosprawności (lub jego odpowiednika),
 2. w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
  1. fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
  2. kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia:

 1. w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
 2. w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
  1. do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
  2. do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez Ministra Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Ocena zasadności wniosku, ocena spełnienia warunków formalnych oraz podjęcie decyzji o udzieleniu dofinansowania należy do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowiaz dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

 

Autor: Anna Nowakowska,

prawnik