Jakie świadczenia przysługują osobom chorym przewlekle

powrót

Świadczenia medyczne finansowane przez NFZ nie ograniczają się jedynie do świadczeń w placówkach służby zdrowia, ale obejmują także pomoc obłożnie chorym przebywającym w domu.  W ramach tej opieki pacjenci mają prawo do:

 1. wizyty domowej u chorego w domu w przypadkach uzasadnionych medycznie,
 2. transportu do podmiotu leczniczego w przypadku, gdy podczas wizyty domowej lekarz stwierdzi, ze względu na pogorszenie stanu zdrowia konieczne jest przewiezienie chorego do szpitala,
 3. pomocy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach uzasadnionych medycznie np. gdy istnieje potrzeba zmiany opatrunków lub robienia zastrzyków w przypadku osoby obłożenie chorej lub potrzeba wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych,
 4. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych i domowych:
  • Świadczenia w warunkach stacjonarnych realizowane są w zakładach opiekuńczych i obejmują: świadczenie udzielane przez lekarza i pielęgniarkę, rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego, świadczenia psychologa, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne, zaopatrzenie w określone wyroby medyczne, edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samo opieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych, a także w zakresie koniecznym do wykonania powyższych świadczeń świadczeniodawca zapewnia badania diagnostyczne i leki.
  • Świadczenia w warunkach domowych:
   1. świadczenia dla osób wentylowanych mechanicznie tj. dla pacjentów z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy kaski), ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, wymagających jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. W ramach tych świadczeń pacjent ma prawo do opieki lekarza, pielęgniarki, oraz badań diagnostycznych umożliwiających właściwą terapię oddechową w warunkach domowych.
   2. Świadczenia dla osób którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej. Świadczenia te obejmują pomoc pielęgniarki, przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samo opieki i samo pielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością, świadczenia pielęgnacyjne, edukacją zdrowotną pacjenta i członków jego rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjent w domu.
 5. rehabilitacji w warunkach domowych, która obejmuje poradę lekarską rehabilitacyjną, fizjoterapię domową realizowaną przez wizytę fizjoterapeutyczną, zabieg fizjoterapeutyczny. Świadczenie te są udzielane pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z dnia 30 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 140 poz. 1145).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1147).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1139).

 

Autor: Sylwia Muzal,

radca prawny