Regulamin

powrót

REGULAMIN SERWISU „OPIEKANADCHORYM.PL”

 1. Właścicielem serwisu „OPIEKANADCHORYM.PL” (dalej zwanym: SERWISEM) jest spółka NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121361, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.200.000,00 PLN., NIP: 824-10-00-856, REGON: (dalej zwana: WŁAŚCICIELEM).
 2. WŁAŚCICIEL posiada następujące adresy elektroniczne: kontakt@opiekanadchorym.pl; serwis@nutricia.com.pl
 3. SERWIS działa pod adresem internetowym www.opiekanadchorym.pl oraz na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: REGULAMINEM) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.
 4. REGULAMIN określa, w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez WŁAŚCICIELA drogą elektroniczną w ramach SERWISU;
  2. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się WŁAŚCICIEL;
  3. zasady korzystania z SERWISU;
  4. prawa i obowiązki osób korzystających z SERWISU;
  5. zakaz dostarczania przez osoby korzystające z SERWISU treści o charakterze bezprawnym;
  6. zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z SERWISU;
  7. prawa i obowiązki WŁAŚCICIELA;
  8. zasady odpowiedzialności WŁAŚCICIELA;
  9. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  10. tryb postępowania reklamacyjnego;
 5. Treść REGULAMINU dostępna jest na stronie internetowej www.opiekanadchorym.pl przez cały czas trwania SERWISU, w takiej formie, iż umożliwia ona pozyskanie, odtworzenie lub utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z SERWISU;
 6. Określenia użyte w REGULAMINIE oznaczają:
  1. SERWIS – serwis internetowy OPIEKANASCHORYM.PL działający pod adresem internetowym www.opiekanadchorym.pl;
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin SERWISU;
  3. WŁAŚCICIEL – NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121361, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.200.000,00 PLN., NIP: 824-10-00-856;
  4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z SERWISU i dokonała rejestracji w SERWISIE tj. wypełniła formularz rejestracyjny, w tym zaakceptowała wszelkie zawarte w nim postanowienia, przesłała go do WŁAŚCICIELA oraz aktywowała KONTO poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego przez WŁAŚCICIELA UŻYTKOWNIKOWI w mailu aktywacyjnym oraz zaakceptowała REGULAMIN oraz złożyła wszelkie oświadczenia  wskazane w niniejszym REGULAMINIE;
  5. PROFIL UŻYTKOWNIKA – dane oraz inne informacje dotyczące UŻYTKOWNIKA przekazane samodzielnie i udostępnione dobrowolnie przez niego, widoczne dla OSÓB KORZYSTAJACYCH Z SERWISU podczas edycji KONTA;
  6. KONTO – przypisany do danego UŻYTKOWNIKA i dostępny po zalogowaniu (podaniu LOGINU i HASŁA) indywidualny adres UŻYTKOWNIKA, przy użyciu którego UŻYTKOWNIK może korzystać z SERWISU oraz dodawać, zmieniać i usuwać dane i informacje dostępne na PROFILU UŻYTKOWNIKA;
  7. NICK – pseudonim UŻYTKOWNIKA, którym posługuje się korzystając z SERWISU;
  8. HASŁO – ciąg znaków ustalany przez UŻYTKOWNIKA, niezbędny do każdorazowego zalogowania się w SERWISIE;
  9. GOŚĆ – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z SERWISU i nie dokonała rejestracji w SERWISIE;
  10. OSOBA KORZYSTAJĄCA Z SERWISU – UŻYTKOWNIK lub GOŚĆ;
  11. EKSPERT STRONY – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymuje od administratora strony pytania zadane przez  UŻYTKOWNIKÓW strony i w odgórnie ustalonym z ADMINISTRATOREM terminie  udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez UŻYTKOWNIKA, jeżeli pytanie dotyczy jego  profesji i EKSPERT posiada odpowiednie kompetencje, aby udzielić porady. Odpowiedzi EKSPERTA są poradami ogólnymi i nie można ich traktować jako konsultacji prawnej czy medycznej;
  12. UMOWA – umowa zawierana pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a WŁAŚCICIELEM w chwili dokonania przez UŻYTKOWNIKA REJESTRACJI w SERWISIE i złożenia oświadczeń o których mowa w REGULAMINIE, której przedmiotem jest zobowiązanie WŁAŚCICIELA do świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz UŻYTKOWNIKA zgodnie z REGULAMINEM oraz zobowiązanie UŻYTKOWNIKA do korzystania z tych usług zgodnie z REGULAMINEM;
  13. USŁUGI – usługi świadczone przez WŁAŚCICIELA zgodnie z niniejszym REGULAMINEM;
  14. INFORMACJA HANDLOWA – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  15. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 ze zm.);
  16. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 ze zm.);
  17. REJESTRACJA – wypełnienie przez osobę fizyczną która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych formularza rejestracyjnego, w tym zaakceptowanie wszelkich zawartych w nim postanowień, jego przesłanie do WŁAŚCICIELA oraz aktywowanie KONTA poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego przez WŁAŚCICIELA UŻYTKOWNIKOWI w mailu aktywacyjnym;
  18. FORMULARZ REJESTRACYJNY- formularz dostępny w SERWISIE, którego wypełnienie, w tym zaakceptowanie wszelkich zawartych w nim postanowień oraz przesłanie do WŁAŚCICIELA umożliwia REJESTRACJĘ;
  19. BAZA DANYCH – zbiór danych oraz innych informacji o UŻYTKOWNIKACH, przekazanych przez nich samodzielnie i udostępnionych przez nich dobrowolnie w chwili REJESTRACJI oraz edycji KONTA, które są gromadzone i zabezpieczone w systemach informatycznych przez WŁAŚCICIELA, oraz przetwarzane w zakresie określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI, stanowiącej część niniejszego REGULAMINU.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU

 1. WŁAŚCICIEL świadczy USŁUGI polegające na dostępie do SERWISU, w szczególności na umożliwieniu UŻYTKOWNIKOWI korzystania zgodnie z REGULAMINEM:
  1. KONTA i PROFILU UŻYTKOWNIKA;
  2. zadawania pytań EKSPERTOM STRONY
  3. zapoznania się z treścią pytań innych UZYTKOWNIKÓW i odpowiedzi udzielonych przez  EKSPERTÓW STRONY
 2. Usługa świadczona przez WŁAŚCICIELA, na podstawie niniejszego REGULAMINU i UMOWY, jest bezpłatna.
 3. Korzystanie przez OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ z SERWISU jest dobrowolne.
 4. WŁAŚCICIEL ma możliwość dodania, zmiany lub usunięcia usług świadczonych w ramach SERWISU, wskazanych w punkcie 7 powyżej.
 5. Warunkiem dodania, zmiany lub usunięcia usług wskazanych w punkcie 7 powyżej jest poinformowanie o tym fakcie OSÓB KORZYTSAJACYCH Z SERWISU, na stronie internetowej SERWISU oraz w przypadku UŻYTKOWNIKÓW poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej, podany podczas REJESTRACJI.
 6. WŁAŚCICIEL ma możliwość wprowadzenia opłat za usługi wskazane w punkcie 7 powyżej lub inne przez niego dodane.
 7. Pobieranie opłat za usługi wskazane w punkcie 12 powyżej wymaga poinformowania o tym fakcie OSÓB KORZYTSAJACYCH Z SERWISU, na stronie internetowej SERWISU oraz w przypadku UŻYTKOWNIKÓW poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej, podany podczas REJESTRACJI oraz uzyskania od OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU, zgody na ich świadczenie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Warunkiem korzystania z SERWISU przez OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ Z SERWISU jest posiadanie przez nią urządzenia zapewniającego dostęp do sieci INTERNET oraz wyposażonego w przeglądarkę stron WWW.
 2. Warunkiem rejestracji przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU jest posiadanie konta poczty elektronicznej oraz wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU oraz PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KORZYSTAJACYCH Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU jest dokonanie REJESTRACJI.
 2. Warunkiem REJESTRACJI w SERWISIE jest wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, jego przesłanie do WŁAŚCICIELA, jak również złożenie przez UŻYTKOWNIKA na stronie internetowej SERWISU, oświadczeń w brzmieniu określonym przez WŁAŚCICIELA, dotyczących zapoznania się z REGULAMINEM
  i jego akceptacji, w tym z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez WŁAŚCICIELA danych osobowych UŻYTKOWNIKA
  oraz dotyczących praw autorskich oraz wykorzystania wizerunku oraz zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Akceptacja REGULAMINU równoznaczna jest z oświadczeniami UŻYTKOWNIKA o następującej treści:
  1. Zapoznałem się z treścią REGULAMINU i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
  2. Zobowiązuję się do korzystania z SERWISU zgodnie z REGULAMINEM i zgodnie z jego celem
  3. Podane w FORMULARZU REJESTRACYJNYM dane są prawdziwe.
  4. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług SERWISU.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WŁAŚCICIELA moich danych
  6. osobowych dla celów świadczenia USŁUG wskazanych w niniejszym
  7. REGULAMINIE oraz dla celów marketingowych. Zostałem poinformowany, że podanie moich danych jest dobrowolne i w każdym czasie przysługuje mi prawo wglądu do podanych przeze mnie danych, ich modyfikacji oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.
  8. Wyrażam zgodę na utrwalanie w pamięci komputera, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku zamieszczonego przez mnie w SERWISIE dla celów  świadczenia USŁUG przez WŁAŚCICIELA, w tym do jego rozpowszechniania w PROFILU UŻYTKOWNIKA oraz przy wszelkich informacjach, treściach oraz materiałach zamieszczonych przeze mnie w SERWISIE.
  9. Wyrażam zgodę na utrwalanie, w tym w pamięci komputera, rozpowszechnianie, dokonywanie opracowań oraz zezwalanie na dokonywanie opracowań przez WŁAŚCICIELA informacji, treści oraz materiałów umieszczonych przeze mnie w SERWISIE, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również przedmiotów praw własności przemysłowej. Utrwalanie, w tym w pamięci komputera, rozpowszechnianie, dokonywanie opracowań oraz zezwalanie na dokonywanie opracowań w.w informacji, treści lub materiałów przez WŁAŚCICIELA jest nieodpłatne, a UŻYTKOWNIK nie jest uprawniony do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
  10. Posiadam uprawnienia do rozpowszechniania wszelkich umieszczanych przeze mnie w SERWISIE informacji, materiałów lub treści. Wszelkie umieszczane przeze mnie w SERWISIE informacje, materiały lub treści nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym zwłaszcza ich dóbr osobistych, praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zobowiązuję się do odpowiedzialności w pełnym zakresie w przypadku naruszenia tych praw.
  11. Wyrażam zgodę na ustalanie przez WŁAŚCICIELA treści SERWISU, w tym na usuwanie, modyfikowanie zawartości KONTA oraz PROFILU UŻYTKOWNIKA oraz informacji, materiałów lub treści umieszczonych przeze UŻYTKOWNIKA w SERWSIE, w przypadkach wskazanych
   w REGULAMINIE.
  12. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie w toku REJESTRACJI adres poczty elektronicznej wiadomości od WŁAŚĆICIELA
   w szczególności informacji dotyczących funkcjonowania SERWISU, w tym informacji o jego zmianach, modyfikacji oraz utrudnieniach czy przerwach technicznych w działaniu SERWISU.
  13. Poinformowano mnie, iż udostępnione w SERWISIE informacje, treści oraz materiały nie stanowią porad lekarskich i ich nie zastępują. WŁAŚCICIEL SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się przez OSOBY KORZYSTAJĄCE Z SERWISU do porad lub opinii zamieszczonych w SERWISIE.
  14. Nazwa SERWISU, jego znaki towarowe, grafiki, oprogramowanie, kody źródłowe, baza danych stanowią przedmiot praw przysługujących WŁAŚCICICIELOWI, w tym zwłaszcza praw autorskich i praw własności przemysłowej i podlegają ochronie prawnej. Każde  wykorzystanie przedmiotów tych praw jest zakazane i stanowi naruszenie praw  WŁAŚCICIELA SERWISU.
 4. UŻYTKOWNIK może wyrazić zgodę na przesyłanie przez WŁAŚCICIELA informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 5. Z chwilą dokonania REJESTRACJI oraz złożenia oświadczeń, o których mowa w punkcie 17 powyżej dochodzi do zawarcia UMOWY pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a WŁAŚCICIELEM, której przedmiotem jest zobowiązanie WŁAŚCICIELA do świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz UŻYTKOWNIKA zgodnie z REGULAMINEM oraz zobowiązanie UŻYTKOWNIKA do korzystania z tych usług zgodnie z REGULAMINEM.
 6. Korzystanie z SERWISU przez UŻYTKOWNIKÓW wymaga zalogowania się do KONTA z użyciem HASŁA oraz adresu poczty elektronicznej podanych przy Rejestracji.
 7. Korzystanie przez GOŚCI z SERWISU nie wymaga REJESTRACJI. GOŚCIE mają prawo do przeglądania treści SERWISU.
 8. UŻYTKOWNIK może mieć tylko jedno KONTO.
 9. UŻYTKOWNIK nie może korzystać z KONT innych UŻYTKOWNIKÓW oraz udostępniać swojego KONTA innym UŻYTKOWNIKOM lub osobom trzecim.
 10. Zakazane jest umieszczanie przez OSOBY KORZYSTAJACE Z  SERWISU, w SERWISIE treści materiałów lub informacji o charakterze bezprawnym, tj. sprzecznych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza:
  1. Chronionych prawami własności intelektualnej w tym prawami autorskimi lubwłasności przemysłowej osób trzecich, do których OSOBY KORZYTAJĄCE ZSERWISU nie mają uprawnień.
  2. Umieszczenie wizerunków innych osób, do rozpowszechniania których OSOBA KORZYSTAJACA Z SERWISU nie posiada uprawnień.
  3. Używanie wulgaryzmów.
  4. Mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich.
  5. Mogących obrażać uczucia osób trzecich, w tym zwłaszcza religijne lub patriotyczne.
  6. O charakterze rasistowskim, antysemickim, nawołujących do nienawiści w tym ze względu na religię, poglądy polityczne lub dyskryminujących, propagujących przemoc.
  7. O charakterze pornograficznym, erotycznym lub naruszających dobre obyczaje.
  8. Umieszczanie reklam lub treści, materiałów i informacji o charakterze promocyjnym.
  9. Umieszczanie treści, materiałów lub informacji o charakterze handlowym, reklamowym lub promocyjnym.
  10. Umieszczanie informacji handlowych.
  11. Rozsyłanie spamu.
  12. Umieszczane Linków do innych stron internetowych w celach handlowych, promocyjnych lub reklamowych.
 11. OSOBA KORZYSTAJĄCA Z SERWISU nie może rozpowszechniać w SERWISIE materiałów, informacji i treści będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie jej nie przysługują lub do których wykorzystywania lub rozpowszechniania nie jest uprawniona.
 12. OSOBA KORZYSTAJĄCA Z SERWISU ponosi pełną odpowiedzialność, za wszelkie naruszenia praw osób trzecich, w tym z tytułu naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej, i/lub wynikające z podania informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 13. Profil UŻYTKOWNIKA nie jest widoczny dla innych UŻYTKOWNIKÓW oraz dla GOŚCI.

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Podczas REJESTRACJI wypełniając FORMULARZ REJESTRACYJNY UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do podania swoich danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, telefon.
 2. W każdej chwili UŻYTKOWNIK ma prawo wglądu do udostępnionych w FORMULARZU REJESTRACYJNYM oraz w PROFILU UŻYTKOWNIKA danych oraz prawo do ich uaktualniania, modyfikowania i usuwania. W każdej chwili ma możliwość żądania zaprzestania przetwarzania tych danych przez SERWIS.
 3. Każdy UŻYTKOWNIK rejestrując się w SERWISIE może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte poprzez przesłanie do SERWISU informacji o takim cofnięciu na adres poczty elektronicznej WŁAŚCICIELA.
 4. Wszelkie informacje, treści lub materiały na temat stanu zdrowia lub chorób udzielone podczas korzystania z SERWISU przez UŻYTKOWNIKA udostępniane są dobrowolnie i z zachowaniem anonimowości. Udostępnienie tych informacji innym OSOBOM KORZYSTAJACYM Z SERWISU zależy wyłącznie od decyzji UŻYTKOWNIKA.
 5. Udzielenie informacji, treści lub materiałów przez UŻYTKOWNIKA na temat stanu zdrowia lub chorób w taki sposób, iż możliwa jest identyfikacja tejosoby jest dobrowolne i  zależy wyłącznie od jego decyzji.
 6. Podczas każdej wizyty OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU w SERWISIE automatycznie zbierane są dane dotyczące tej wizyty, w tym m.in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 7. Komunikacja między komputerem OSOBY KORZYSTAJĄCEJ z SERWISU a serwerem SERWISU podczas zbierania danych osobowych OSOBY KORZYSTAJACEJ Z SERWISU , jest zaszyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane OSOBY KORZYSTAJACEJ Z SERWISU gromadzone są w bazie danych SERWISU na serwerze SERWISU. Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.
 8. Podanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA jest dobrowolne i jest warunkiem czynnego (poza przeglądaniem) korzystania z SERWISU. Przetwarzanie tych danych będzie następować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz REGULAMINEM.
 9. Dane które UŻYTKOWNIK udostępni w trakcie REJESTRACJI będą wykorzystywane przede wszystkim do:
  1. umożliwienia UŻYTKOWNIKOWI zalogowania się na stronie SERWISU oraz do korzystania z pozostałych jego funkcji.
  2. otrzymywania przez UŻYTOWNIKA wiadomości systemowych, oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu SERWISU, a także innych wiadomości od WŁAŚCICIELA SERWISU.
  3. udostępniania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (w przypadkach naruszenie prawa lub na jego żądanie). W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane OSOBY KORZYSTAJACEJ Z SERWISU mogą zostać przekazane właściwym organom, w szczególności ścigania lub wymiaru sprawiedliwości ( np. Policji, Prokuraturze, Sądom).
  4. w przypadku wyrażenia przez UŻYTKOWNIKA zgody na wykorzystanie jego emaila do przesyłania informacji handlowych, na jego adres e-mail będą wysyłane informacje o aktualnych promocjach, konkursach czy ofertach.
  5. w celu stworzenia odpowiednich zabezpieczeń i identyfikacji nadużyć.
 10. Gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez SERWIS następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. W myśl w/w przepisów administratorem danych osobowych jest WŁAŚCICIEL SERWISU.
 12. Zbiór danych osobowych prowadzony przez SERWIS został zgłoszony do GIODO (Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) i wpisany do rejestru.
 13. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA nie będą udostępniane, sprzedawane czy użyczane osobom trzecim chyba że na podstawie i zgodnie z wyraźną zgodą UŻYTKOWNIKA.
 14. Dane zbierane podczas REJESTRACJI będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia pełnego korzystania przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU.
 15. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań OSÓB KORZYSTAJACYCH Z SERWISU w SERWISIE (analizy ruchu w SERWISIE). Dane te zbierane są automatycznie o każdej OSOBIE KORZYSTAJACEJ Z SERWISU.
 16. Dane zbierane w toku korespondencji UŻYTKOWNIKA z SERWISEM będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane przez UŻYTKOWNIKA pytania.
 17. W przypadku ewentualnej kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane OSOBY KORZYSTAJACEJ Z SERWISU mogą zostać udostępnione kontrolującym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 18. W przypadku naruszenia REGULAMINU, prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, SERWIS jest uprawniony do udostępnienia danych OSOBY KORZYSTAJACEJ Z SERWISU uprawnionym organom.
 19. Dane UŻYTKOWNIKÓW są przechowywane przez cały okres ważności rejestracji UŻYTKOWNIKA. Na żądanie UŻYTKOWNIKA lub po złożeniu wniosku o usunięcie konta, dane UŻYTKOWNIKA zostaną usunięte.
 20. W przypadku danych identyfikacji elektronicznej: adresy IP są przechowywane przez okres istnienia KONTA UŻYTKOWNIKA w SERWISIE , po upływie tego terminu stają się anonimowe, pliki cookies są dezaktywowane po upływie okresu jednego miesiąca licząc od daty ich umieszczenia na dysku twardym komputera.
 21. UŻYTKOWNIK ma prawo do dostępu, zmiany bądź też usuwania wszystkich danych zebranych podczas REJESTARCJI oraz umieszczonych w PROFILU UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK może samodzielnie dokonać zmiany swoich danych zebranych podczas REJESTRACJI lub umieszczonych na PROFILU UŻYTKOWNIKA poprzez edycję swoich danych w PROFILU UŻYTKOWNIKA.
 22. UŻYTKOWNIK może w każdej chwili zrezygnować ze swojego konta w SERWISIE, wysyłając takie żądanie na adres poczty elektronicznej WŁAŚCICIELA lub poprzez przycisk USUŃ KONTO.
 23. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, informacje na temat UŻYTKOWNIKA są chronione osobistym HASŁEM dostępu.
 24. Pracownicy SERWISU, mają dostęp do danych osobowych UŻYTKOWNIKA oraz do ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 25. SERWIS może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki OSOBY KORZYSTAJACEJ Z SERWISU podczas korzystania z SERWISU, aby wiedzieć jaką stronę OSOBIE KORZYSTAJACEJ Z SERWISU wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych.
 26. Wszelkie pytania w zakresie Polityki Prywatności oraz zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@opiekanadchorym.pl lub lub za pomocą formularza kontaktowego, naciskając przycisk KONTAKT.

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

WŁAŚCICIELA

 1. WŁAŚCICIEL zobowiązuje się świadczyć USŁUGI zgodnie z prawem oraz REGULAMINEM oraz należytą starannością.
 2. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zakłóceń w funkcjonowaniu SERWISU, w tym zwłaszcza spowodowanych siłą wyższą, awarią sprzętu lub ingerencją OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU lub osób trzecich.
 3. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z SERWISU wynikającą z modyfikacji, uaktualnienia lub zmiany zawartych w nim treści. O planowanych przerwach w funkcjonowaniu SERWISU OSOBY KORZYSTAJACE Z SERWISU będą powiadomione na stronie SERWISU.
 4. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu bezprawnego pobrania i/ lub wykorzystania i/lub rozpowszechniania danych zawartych na KONTACH oraz PROFILACH UŻYTKOWNIKÓW, przez OSOBY KORZYTSAJĄCE Z SERWISU oraz osoby trzecie.
 5. Informacje, treści i materiały zamieszczane w SERWISIE nie są konsultacją lub poradą lekarską. Wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia w tym chorób, ich objawów, sposobów i metod leczenia, zamieszczone w SERWISIE nie zastępują konsultacji lekarskich.
 6. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje przekazywane przez  EKSPERTÓW STRONY.
 7. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści, informacji i materiałów udostępnianych przez EKSPERTÓW STRONY.
 8. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się przez OSOBY KORZYSTAJĄCE z SERWISU do treści, informacji i materiałów umieszczonych w SERWISIE, w tym zwłaszcza poprzez zastosowanie wskazanego tam leczenia lub poprzez niepodjęcie, zaniechanie lub jego zmianę.
 9. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez OSOBY KORZYSTAJĄCE Z SERWISU informacji na temat ich stanu zdrowia lub chorób, w tym za ich wykorzystanie lub rozpowszechnienie przez OSOBY KORZYSTAJĄCE Z SERWISU lub przez osoby trzecie.
 10. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez OSOBY KORZYSTAJĄCE Z SERWISU oraz przez osoby trzecie informacji, treści i materiałów udostępnionych w SERWISIE przez OSOBY KORZYSTAJĄCE Z SERWISU, w tym za nieuprawnione przetwarzanie zawartych w nich danych osobowych a zwłaszcza danych o stanie zdrowia.
 11. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez OSOBY KORZYSTAJĄCE Z SERWISU w materiałach, treściach i informacjach rozpowszechnionych w SERWISIE praw innych osób, w tym zwłaszcza praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych, prawa do wizerunku oraz ich danych osobowych. W przypadku skierowania przez inne OSOBY KORZYSTAJĄCE Z SERWISU lub przez osoby trzecie roszczeń z tytułu takiego naruszenia, odpowiedzialność z tego tytułu będzie ponosiła i w pełnym zakresie wyłącznie OSOBA KORZYSTAJĄCA Z SERWISU która umieściła takie materiały, treści i informacje oraz zobowiązuje się ona do naprawienia szkody w pełnym zakresie jaką poniósł WŁAŚCICIEL w związku z tymi roszczeniami.
 12. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez OSOBY KORZYSTAJĄCE Z SERWISU lub przez osoby trzecie praw innych OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU, poprzez wykorzystanie oraz rozpowszechnianie udostępnionych przez te osoby materiałów, informacji i treści, w tym zwłaszcza zawartych w nich utworów, praw własności przemysłowej, wizerunków oraz danych osobowych.
 13. WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez OSOBY KORZYSTAJĄCE Z SERWISU spowodowane korzystaniem z systemu komputerowego lub systemu teleinformatycznego i będące rezultatem działań innych OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISU lub osób trzecich w szczególności takich jak włamania do systemów i poczty elektronicznej UŻYTKOWNIKA, kradzieży jego danych w tym HASŁA I LOGINU oraz zainfekowania wirusami i tym podobnymi programami.

 ZMIANY REGULAMINU

 1. WŁAŚCICIEL ma prawo do zmiany REGULAMINU w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 2. O każdej zmianie REGULAMINU WŁAŚCICIEL poinformuje poprzez umieszczenie stosownych informacji na stronie SERWISU oraz poprzez wysłanie do UŻYTKOWNIKÓW wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przy REJESTRACJI.
 3. UŻYTKOWNIK po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany treści REGULAMINU musi zapoznać się z jego nową treścią. Pierwsze logowanie do SERWISU po dokonaniu zmiany REGULAMINU jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią oraz jego akceptacją. W przypadku zmiany treści Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację nowej jego treści.
 4. W przypadku braku akceptacji nowej treści REGULAMINU UŻYTKOWNIK powinien powstrzymać się z logowaniem do SERWISU oraz przesłać na adres poczty elektronicznej WŁAŚĆICIELA informację o braku akceptacji REGULAMINU oraz rezygnacji z KONTA. Po otrzymaniu tej informacji nastąpi usuniecie KONTA oraz rozwiązanie UMOWY.

 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. WŁAŚCICIEL w każdym czasie jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia
 2. KONTA UŻYTKOWNIKA w każdym przypadku dopuszczenia się przez niego działania niezgodnego z postanowieniami niniejszej REGULAMINU lub przepisami prawa.
 3. USUNIĘCIE KONTA jest równoznaczne z rozwiązaniem UMOWY.
 4. UŻYTKOWNIK w każdym czasie może rozwiązać UMOWĘ poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej WŁAŚCICIELA informacji zawierającej takie oświadczenie.
 5. Rozwiązanie UMOWY pociąga za sobą usunięcie KONTA oraz wszelkich danych, informacji i materiałów udostępnionych przez UŻYTKOWNIKA.

REKLAMACJE

 1. OSOBA KORZYSTAJĄCA Z SERWISU zobowiązana jest do powiadomienia WŁAŚCICIELA o wszelkich zakłóceniach w funkcjonowaniu serwisu na adres poczty elektronicznej kontakt@opiekanadchorym.pl lub za pomocą przycisku KONTAKT
 2. Zgłoszenia takie będą rozpatrywane przez WŁAŚCICIELA w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 3. WŁAŚCICIEL ma prawo do ingerencji w KONTO oraz PROFIL UŻYTKOWNIKA w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu SERWISU lub KONTA.