Kiedy i w jaki sposób można starać się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności?

powrót

Pod pojęciem niepełnosprawności należy rozumieć trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Obowiązujące przepisy ustaliły

3 stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą,
w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Co istotne – osoby, które nie ukończyły 16. roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Kryteria oceny niepełnosprawności u takich osób zawiera Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia z dnia 1 lutego 2002 r. (Dz.U. nr 17, poz. 162).

 

Wniosek o wydanie orzeczenia należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu (dotyczy np. przebywających w domach pomocy społecznej, bezdomnych, przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad 2 miesiąca ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, przebywających w zakładach karnych i poprawczych, przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia według miejsca pobytu) powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek składa osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy np. w przypadku dzieci lub osób ubezwłasnowolnionych albo ośrodek pomocy społecznej za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Druk wniosku należy uzyskać we właściwym powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Wraz z wnioskiem należy złożyć:

  • oryginał zaświadczenia lekarskiego (ważne 30 dni od daty wystawienie przez lekarza),
  • kserokopie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność i mogącej mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.
  • kserokopie poprzednich orzeczeń (jeśli były).

 

Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123 poz. 776).

 

Autor: Sylwia Muzal,

radca prawny